ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ освіти, культури, молоді та спорту

Солобковецької сільської ради

Хмельницького району Хмельницької області
Фото без опису

Розділ І. Загальні положення

 

1.1.Відділ освіти, культури, молоді та спортуСолобковецької сільської радиХмельницького району Хмельницької області (далі – Відділ) є виконавчим органом Солобковецької сільської ради, створеним Солобковецькою сільською радою у структурі її виконавчих органів.

         1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Солобковецькій сільській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний органам виконавчої влади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,    Конвенцією про права дитини,Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про культуру» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннямиСолобковецькій сільській ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4.Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування.

1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням Солобковецької сільської ради.

1.6. Посадову інструкцію начальника Відділу та головних спеціалістів затверджує сільський голова.

1.7. Відділ не є юридичною особою.

 

Розділ ІІ. Мета, завдання та функції Відділу

 

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політик з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури та реалізація державної політики у галузі культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Солобковецької територіальної громади.

2.2. Відділувирішує наступні завдання:

2.2.1.Реалізує пріоритетидержавної політики  та повноваження органів місцевого самоврядуванняв галузі освіти (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади),культури, фізичної культури, молоді та спорту, а також державної мовної політики.

2.2.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні послуги в сфері освіти, культури, фізичної культури і спорту.

2.2.3. Забезпечує дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади.

2.2.3. Забезпечення якості освіти,  доступності та безоплатного здобуття дошкільної,  повної загальної середньої та позашкільної освіти на території Солобковецької сільської ради.

2.2.4. Прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової, повної загальної  середньої та позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами.

2.2.5.Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.2.6. Забезпечення  у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та захисту персональних даних.

2.2.7. Забезпечення моніторингу у сфері освіти  Солобковецької сільської ради, захисту інтелектуальної власності.

2.2.8. Впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок.

2.2.9. Внесення  на розгляд Державної служби якості освіти України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм.

2.2.10. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, закладів культури та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.2.11. Створює сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.2.12.Забезпечує реалізацію прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.2.13. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту,  здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

2.2.9. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

2.2.10. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом та координує їх діяльність.

2.2.11. Готує проекти актів Солобковецької сільської ради, її виконавчих органів ісільського голови, в т.ч. нормативного характеру.Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові селищної ради;

2.2.12. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

2.2.13. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.2.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Солобковецької сільськоїради та в соціальних інтернет-мережах.

2.2.15. Оприлюднює офіціи?ну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти сільської  ради, та інші видатки у сфері освіти.

2.2.16. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

2.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг та доступність мистецької освіти через мережу відповідних комунальних установ та закладів.

2.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку та здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

2.3.3. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин.

2.3.4. Вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов працівників освіти, організації їх медичного обслуговування.

2.3.5. Здійснення  заходів, в межах повноважень,  спрямованих  на  пропагування  сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

2.3.6. Вживання в межах своїх повноважень заходів  для  утвердження здорового  способу  життя  серед здобувачів освіти.

2.3.7. Надання адміністративних послуг.

2.3.8. Контролює закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти та організацію обліку дітей і підлітків віком  від 5 до 18 років.

2.3.9. Сприяє організаціїфізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.3.10. Розробляє i подає на розгляд Солобковецької сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту.

2.3.11. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту, а також галузі культури в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

2.3.12. Забезпечує виконання рішень Солобковецької сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.3.13. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту, надання культурних послуг закладами культури на території Солобковецької громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі освітніх, молодіжних та спортивних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з потребами громадян.

2.3.14. Визначає потребу в закладах освіти та культури усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Солобковецької сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади.

2.3.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля.

2.3.16. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у закладах освіти за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

2.3.17. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;

2.3.18. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних закладах спортивного профілю.

2.3.19. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

2.3.20. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.3.21. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

2.3.22. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, координує роботу щодо організації на території громади відповідних конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів.

2.3.23. Організовує та забезпечує участь дітей та мешканців громади у спортивних, творчих, наукових чемпіонатах, кубках, конкурсах, змаганнях, фестивалях, святах, оглядах професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставках творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.3.24. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.3.25. Сприяє наданню педагогічним працівникам та працівникам закладів культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходівщодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

2.3.26. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників та працівників закладів культури, організовує їх атестацію відповідно до вимог законодавства.

2.3.27. Участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.3.28. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення, нагородження працівників освіти, молоді та спорту та працівників галузі культури Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

2.3.29. Здійснює координаційну роботу закладів освіти та культури, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

2.3.30. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

2.3.31. Координує господарську діяльність освітніх,культурних, спортивних, молодіжних і дитячих закладівСолобковецької сільської ради до нового навчального року, до роботи восінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

2.3.32. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності, що віднесені до сфери повноважень Відділу та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

2.3.33. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти, культури та закладів молодіжного і спортивного спрямування.

2.3.34. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, закладів культури, закладів спортивного та молодіжного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує фінансові звіти.

2.3.35. Координує формування та використання закладами та установами освіти,культури, молоді і спорту видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

2.3.36.Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення.

2.3.37. Вирішує питання звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.3.38. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

2.3.39. Здійснює контроль за дотриманням закладами, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.3.40.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

 

Розділ ІІІ. Права Відділу

 

3.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм розвитку освітньої та культурної галузі, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо.

3.2. Отримувати  в установленомузаконодавством порядку від іншихструктурнихпідрозділівсільської ради, підприємств, установ та організаційнезалежно від формивласності та їхпосадовихосібінформацію, документи і матеріали, необхідні для виконанняпокладених на ньогозавдань.

3.3.Вносити в установленому порядку пропозиціїщодоудосконаленняроботисільської ради  у відповіднійгалузі.

3.4.Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органіввиконавчоївлади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціальногозв’язку та іншимитехнічнимизасобами.

3.5кликати в установленому порядку наради, проводитиколегії, конференції з питань, що належать до йогокомпетенції.

3.6. За дорученням голови селищної ради  утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу території.

 

3.7. Скликатиконференціїпедагогічнихпрацівників та працівниківзакладівкультури, проводитисемінари,колегії, нарадикерівниківзакладівосвітита культури, що належать до йогокомпетенції.

3.8. Вноситипропозиціїщодофінансуваннямолодіжних, дитячихзакладів, закладів та установосвіти та культури, закладівспортивногоспрямування, братибезпосередню участь у формуванні бюджету відповідноїгалузісільської ради.

3.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджуватипрямізв’язки з закладами освіти та культури, науковимиустановамиіншихкраїн, міжнароднимиорганізаціями, фондами за рішенням ради.

3.10. Створювати ради керівниківзакладівосвіти та культури, громадські ради профільногоспрямування. Положення про відповідні ради та їхперсональний склад затверджуютьсяголовою Солобковецької сільської ради.

 

Розділ ІV. Структура Відділу

 

4.1. До структуриВідділу входить: начальник Відділу  та 3 головніспеціалісти ( працівникиВідділу).

4.2. ПрацівникиВідділу – посадові особи місцевогосамоврядування, відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїнипризначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженнямсільськогоголови.

 

Розділ V. Керівництво Відділу та працівники

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» або  у іншому порядку згідно  чинного законодавства України.

5.2.Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років, вільне володіння державною мовою. 

5.3. Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді  та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділом, забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, розробляє посадові обов’язки працівників, визначає  ступінь відповідальності працівників Відділу.

5.3.2. Несевідповідальність, передбаченучиннимзаконодавством, за невиконанняабоненалежневиконанняпокладених на Відділзавдань та реалізаціюйогоповноважень.

5.3.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиціїщодоформуванняпланівроботиселищної ради.

5.3.4.Вживаєзаходів до удосконаленняорганізації та підвищенняефективностіроботивідділу.

5.3.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональнимвикористаннямбюджетнихкоштів в межах затвердженогокошторисувитрат, пов’язанихізфункціонуваннямгалузі.

5.3.6. Надаєпропозиціїсільськомуголовіщодозаохочення, притягнення до дисциплінарноївідповідальності, присвоєннярангів, призначення на посаду і звільнення з посади працівниківВідділу та керівниківпідвідомчихзакладів.

5.3.7. Забезпечує підвищення кваліфікації спеціалістів відділу освіти, культури, молоді та спорту.

5.3.8. Забезпечує в межах повноваженьздійсненнязаходівшодореалізаціїї норм антикорупційногозаконодавства.

5.3.9. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти інформації з обмеженим доступом.

5.3.10. Звітує про роботу Відділу перед Солобковецькою сільською радою, виконавчимкомітетом та профільноюпостійноюкомісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогукомісіїчиполовини складу депутатів у будь-який час.

5.3.11. Вносить пропозиції для розгляду на засіданняхвиконавчогокомітету Солобковецької сільської ради з питань, що належать до повноваженьВідділу, розробляєпроективідповіднихрішень Солобковецької сільської ради та їївиконавчогокомітету.

5.3.12. Проводить особистийприйомгромадян з питань, щоналежать до повноваженьВідділу.

5.3.13. Здійснює контроль за дотриманнямвиконавської та службовоїдисципліни у Відділі.

5.3.14. Розглядаєскарги на діїабобездіяльністьпосадової особи місцевого самоврядування.

5.3.15. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ VІ. Відповідальність працівників Відділу

 

 6.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

Розділ VII.Фінансування діяльності Відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Солобковецької сільської ради, виділених на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету Солобковецької сільської ради, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

7.3. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

7.4. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці затверджується рішенням Солобковецької сільської ради.

7.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ VIII. Заключні положення

8.1.Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами сільської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями Солобковецької територіальної громади.

8.3.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішеннямСолобковецької сільської ради.

8.4. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Солобковецької сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар ради                                                           Тетяна МУДРИЦЬКА