УКРАЇНА

Солобковецька сільська рада

Хмельницького району Хмельницької області

VIIі скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 10 грудня 2020 року                      № 15

 

Про постійні комісії  Солобковецької сільської ради

 

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 26, статті 47, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада вирішила:

 

1. Утворити такі постійні комісії сільської ради:

-  Регламенту депутатської етики , запобігання та виявлення корупції і законності

- З питань бюджету, та комунальної власності

 -  З питань соціально економічного розвитку, інвестування та  підприємництва.

- З питань освіти, культури та соціального захисту

  - З питань використання земельних надр,  екології та місцевих природних ресурсів.

 

2. Обрати постійні комісії сільської ради в такому складі:

1. Постійна комісія сільської ради з питань регламенту, депутатської етики та законності

Голова комісії: Карасійчук Володимир Володимирович

    Члени комісії :

    Гриневич Роман Степанович

Медвецька Майя Володимирівна

Скромінський Павло Віталійович

 

2. Постійна комісія сільської ради з питань бюджету, та комунальної власності.

Голова комісії: Міходуй Євгеній Вікторович

    Члени комісії :

    Кунда Віктор Вікторович

Воскобойнік Олексій Людвигович

Грох Руслан Миколайович

 

3. Постійна комісія сільської ради з питань соціально економічного розвитку та  інвестування, підприємництва.

    Голова комісії: Дячок Юрій Володимирович

    Члени комісії :

Асоян Марія Федорівна

Білан Наталія Володимирівна

Волох Олександр Вікторович

 

4. Постійна комісія сільської ради з питань освіти, культури та соціального захисту.

   Голова комісії: Салій Людмила Сигізмундівна

   Члени комісії :

Скромінська Тетяна Іванівна

Гавриленко Тетяна Миколаївна

Підлісний Павло Федорович

 

5. Постійна комісія сільської ради питань використання земельних надр,  екології та місцевих природних ресурсів.

Голова комісії: Личак Микола Іванович

   Члени комісії :

Скульський Віктор Михайлович

Ольшевський Леонід Броніславович

Добрянський Володимир Анатолійович

Будзінський Василь Станіславович

 

3. Затвердити Положення про постійні комісії  Солобковецької сільської ради (додається).

4. Покласти повноваження за здійсненням контролю за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської етики та законності

 

 

Сільський голова                                       С. Когут

 

 Додаток

До рішення сільської ради

Від 10 грудня 2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Солобковецької сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.Постійні комісії Солобковецької сільської ради є органами ради , які у своїй діяльності  керуються   Конституцією України , Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», регламентом роботи сільської ради, іншими законами , що регламентують їх діяльність , цим Положенням.

2. Постійні комісії утворюються сільською радою , в рішенні якої зазначаються:  назва комісії , кількісний склад , який не може становити менше 4 депутатів.

 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови сільської ради ,  секретар постійної  комісії – на організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.

 4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

5.Положення про постійні комісії затверджується сільською радою.

6. Актами постійних комісій є висновки та рекомендації, які оформлюються рішеннями , ці рішення  мають дорадчий характер , але підлягають обов’язковому  розгляду  органами ,підприємствами , установами , організаціями , посадовими особами , яким  вони адресовані. Про результати розгляду  і вжиті заходи суб’єкти зобов’язані інформувати комісії у встановлені ними строки.

                       

               2.   Повноваження постійних комісій.

 

1. За дорученням ради , її голови попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку  ради інших цільових програм , сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.

2. Попередньо  вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва . інших питань , які виносяться на  розгляд ради , розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.

3. Попередньо розглядають кандидатури осіб , які пропонуються для обрання затвердження , призначення або погодження радою , готують висновки з цих питань.

4. За дорученням ради , сільського голови вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів , а також з питання , віднесені до відання ради , підприємств, установ та організацій , незалежно від форми власності, та їх посадових осіб , подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників  цих підприємств та установ , а в необхідних випадках – до розгляду сільської ради.

5. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

 

                               

 

3. Права постійних комісій.

 

Постійні комісії мають право:

1. У передбаченому законом порядку скликати сесію сільської ради.

2. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд сільської ради.

3. Виступати на сесіях сільської ради з доповідями та співдоповідями.

4. Отримувати від керівників органів  , підприємств , установ , організацій необхідні матеріали та документи з питань , які належать  до відання постійних комісій  в порядку, визначеному законом.

5. Створювати підготовчі комісії і робочі групи  з залученням представників громад кості , вчених , спеціалістів.

6. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

 

4. Порядок організації роботи постійних комісій.

 

1. Постійні комісії ради проводять свою роботу відповідно до плану роботи сільської  ради , складеного на півріччя або на рік та затвердженого на пленарному засіданні ради.

2. Організація роботи постійних комісій  ради покладається на голову комісії

3. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності. Засідання є правомочними , якщо в них бере участь не менше , як половина від загального складу  комісії.

4. За результатами вивчення і розгляду питань , постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії , а разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

5. В засіданнях постійних комісій мають право брати участь  , з правом дорадчого голосу, депутати , які не входять до складу відповідної комісії , запрошені народні депутати України ,посадові особи виконавчого апарату ради.

6. На засіданнях постійних комісій можуть бути запрошені керівники  або представники установ , організацій ,підприємств, фахівці і вчені , які мають право дорадчого голосу.

7. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості  взяти участь у засіданні , член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

8. Організаційне , правове , інформаційне , матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій  здійснює виконавчий апарат сільської ради.

 

 

 

 

  5. Функціональні обов’язки керівників постійних комісій.

 

  5.1. Голова постійної комісії

 

1. Обирається радою на її  пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією сільського голови.

2. Скликає , головує на засіданні ,підписує протоколи , висновки та рекомендації  комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів  на засідання , дає відповідні доручення членам комісії.

3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів та органів  самоорганізації населення  фахівців , вчених , засобів масової інформації.

4. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії.

5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами , об’єднаннями громадян ,підприємствами , установами ,організаціями , а також громадянами.

6. Спільні засідання постійних комісій  проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки та рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.                      

 

 5.2. Секретар постійної комісії.

 

1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні  більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

2. Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення  засідання та інших заходів комісії.

3. При відсутності голови комісії скликає та головує на засіданнях комісії.

4. Складає і підписує протоколи засідань комісії , веде діловодство.

5. Забезпечує своєчасність відправки виконавцям висновки і рекомендації комісії , отримання відповідних інформацій ,виконує інші доручення комісії, її голови.

 

6. Основні напрямки діяльності постійних комісій ради.

 

6.1. З питань соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку,з бюджету,фінансів, управління комунальною власністю та регуляторної політики.

1. Попередньо розглядає внесені на розгляд сесії проекти сільського бюджету плану   економічного і соціального розвитку сільської ради , звіти про їх виконання  , розробляє  відповідні висновки і рекомендації.

2. Розглядає і узагальнює за дорученням голови ради пропозиції  депутатів , постійних комісій сільської ради підприємств , установ і організацій  щодо внесення  змін до проекту плану економічного і соціального розвитку  , бюджету , які внесені на розгляд ради.

3. Здійснює контроль за ходом виконання планів бюджету та інших фінансових   ресурсів.

4. За дорученням голови ради вивчає доцільність надання пільг згідно з чинним законодавством окремим підприємствам , установам та організаціям , вносить відповідні  висновки і рекомендації раді.

5. Подає раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності , самофінансування   та самозабезпечення території.

6. Попередньо розглядає питання продажу , передачі в оренду або під заставу об’єктів       комунальної власності , які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні сільської ради , а також придбання об’єктів в установленому законом порядку , вносить на розгляд ради.

7. Розглядає питання стосовно цінової політики , місцевих податків та зборів  виділення коштів.

8. Встановлює відносини з промисловими підприємствами на договірній і податковій основі , вивчає питання використання їх потенціалу.

9 Вивчає рівень та якість послуг електро та поштового зв’язку , радіофікації населених пунктів , розвитку малих та середніх приватних підприємств , створенню додаткових робочих місць.

10. Вивчає роботу підприємств житлово-комунального господарства , рівень та якість  житлово-комунальних послуг населенню , аналізує хід їх підготовки до роботи в   осінньо-зимовий період.

11. Вивчає стан енергопаливного забезпечення суспільного виробництва і населення ради та надає рекомендації до його покращення.

 

6.2. З питань земельних відношень,охорони навколишнього середовища,адміністративно-територіального устрою.

 

1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм , інших рішень  ради стосовно розвитку галузі.

2. За дорученням голови ради вивчає доцільність виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства , вносить відповідні висновки і рекомендації.

3. Вивчає і робить висновки щодо стану реформування в агропромисловому  комплексі   земельних відносин , раціонального використання землі суб’єктами незалежно від   форм власності.

4. Сприяє соціальному розвитку населених пунктів ради , покращанню соціально-культурного , побутового обслуговування населення.

5. Здійснює контроль за виконанням відповідних цільових комплексних програм

6. Розглядає питання щодо стану благоустрою території підприємств , незалежно від форм власності , населених пунктів , їх санітарного стану.

 

6.3. З питань регламенту,депутатської етики,забезпеченості законності,правопорядку, охорони права та свобод,законих інтересів громадян, запобігання та виявлення корупції, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту,транспорту,зв'язку, побутового і торгового обслуговування.

 

1. За дорученням голови ради робить висновки з питань охорони трудових та інших    прав депутатів сільської ради відповідно до законодавства про статус депутатів    місцевих рад.

2. За дорученням ради або її голови  готує  висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики  , проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата  про його роботу в раді , про виконання рішень ради та її органів , звітів про роботу постійних комісій , керівників органів  , утворених  , обраних та призначених радою.

3. Бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності , охорони    громадського порядку , прав і свобод , законних інтересів громадян.

4.Узагальнює   пропозиції депутатів. Постійних  комісій ради стосовно проекту регламенту роботи сільської ради, проектів Законів України.

5.Вивчає проекти рішень ради нормативно – правового характеру і готує висновки та рекомендації.

6.Попередньо розглядає на  засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки.

7.Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,  затвердження, призначення або погодження  районною радою, а також звільнення з посади, готує висновки з цих питань.