Солобковецька сільська рада виносить на розгляд громадського обговорення проєкт договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ»

Фото без описуУ громадському обговоренні можуть взяти участь громадяни Солобковецької сільської територіальної громади, які мають на момент проведення обговорення 18 років та зареєстроване місце проживання на території громади. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції приймаються з 12 червня 2023 року по 29 червня 2023 року включно на ім’я сільського голови (Когута С. А.) в електронному вигляді на електронну адресу:  solobkivtsiotg@ukr.net  або у паперовому вигляді за адресою  с. Солобківці, вул. Грушквського 2, другий поверх кабінет №4   Відділ освіти, культури, молоді та спорту Солобковецької сільської ради.

Відповідальна особа – начальник відділу освіти культури молоді та спорту Наталія Данильчук

Результати громадського обговорення будуть оприлюдненні на офіційному сайті громади у підрозділі «Новини» протягом 2 робочих днів після проведення громадського обговорення.

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

 

с. Солобківці                                                                        ____________ 2023 року

 

Солобковецька територіальна громада через Солобковецьку сільську раду Хмельницького району Хмельницької області в особі сільського голови КОГУТА Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, та

Дунаєвецька територіальна громада через Дунаєвецьку міську раду Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в особі міського голови ЗАЯЦЬ Веліни Владиславівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

2.1.1. Надання кваліфікованого методичного супроводу педагогічним працівникам, їх психологічної підтримки та консультування, а також одержання педагогічними  працівниками закладів освіти консультативно-методичної допомоги з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки індивідуальної програми розвитку та з інших питань в межах своєї компетенції, створення єдиного професійного інформаційного й освітньо-методичного середовища та інтеграції його в освітній процес закладів освіти громад, спільної організації і проведення заходів, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів Комунальною установою Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та Комунальною установою Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр».

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на 3 (три) роки, починаючи із 01 липня 2023 року.

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:

3.1.1. Забезпечити надання якісних послуг у сфері освіти, педагогічним працівникам закладів освіти Солобковецької сільської ради та особам з особливими освітніми потребами і їх представника, що проживають на території Солобковецької територіальної громади.

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить 20 тис.грн.00коп.

3.4. Сторона-2 не рідше 1 разу у півріччя звітує перед Стороною-1 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору.

3.5. Солобковецька сільська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з наступного дня після затвердження даного договору рішеннями Солобковецької сільської та Дунаєвецької міської рад.

4.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1закінчення строку його дії;

5.1.2досягнення цілей співробітництва;

5.1.3невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТА ПОРЯДОК РОЗВЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 днів з дати їх  настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 4 аркушах у кількості 3 примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Солобковецька сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

Юридична адреса:

32162 Хмельницька область, Хмельницький район, с.Солобківці, вул. Грушевського, 2
Банківські реквізити:

 

Сільський голова

                         

                                       Сергій КОГУТ

 

 

____________ року
М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса:

32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м. Дунаївці,

вул. Шевченка, буд.50

Банківські реквізити:

 

Міський голова

                                              

                                           Веліна ЗАЯЦЬ

 

 

____________ року
М. П.